•  
   
  Daily Schedule
   
   
   
                      Period 1: Prep Period
   
                          Period 2:  World History 7 Basic
   
                          Period 3: World History 7 Essentials

                          Period 4: World History 7 Essentials

                          Period 5:  Math 8 Basic

                          Period 6:  Math 8 Basic

                          Period 7: Math 8 Essentials